text
0

Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Vogelzang Tentverhuur, gevestigd te 8435 MA te Donkerbroek, Oude Tramweg 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 93466498.

Toepasselijkheid

1.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van Vogelzang Tentverhuur zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De algemene voorwaarden of een artikel van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden vernietigd. In alle andere gevallen blijven deze algemene voorwaarden op elke overeenkomst van kracht.

Overeenkomsten / aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Vogelzang Tentverhuur zijn altijd vrijblijvend. Vogelzang Tentverhuur behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen te wijzigen om welke reden dan ook.

2.2 Een overeenkomst komt enkel tot stand bij het ontvangen en accepteren van een orderbevestiging van Vogelzang Tentverhuur. Vogelzang Tentverhuur behoudt het recht de bestelling te wijzigen, te weigeren, of bepaalde voorwaarden aan de levering te stellen. De laatst toegestuurde en geaccepteerde orderbevestiging is altijd geldend.

2.3 Is er sprake van meerdere huurders dan zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de huurders.

2.4 Vogelzang Tentverhuur is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen/ ontbinden, wanneer de huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

2.5 Vogelzang Tentverhuur is bevoegd om de overeenkomst - voor zover niet anders bepaald - met onmiddellijke ingang door middel van schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de huurder één of meer verplichtingen jegens Vogelzang Tentverhuur niet of niet naar behoren nakomt, één en ander onverminderd het recht van Vogelzang Tentverhuur op schadevergoeding.

Prijzen

3.1 Alle genoemde prijzen op de website, folders en overige promotieartikelen van Vogelzang Tentverhuur zijn excl. btw. Druk- en zetfouten voorbehouden.

3.2 Alle stuksprijzen op offertes, orderbevestigingen en facturen zijn excl. btw. Druk- en zetfouten voorbehouden.

3.3 Een stijging van de kosten die voor Vogelzang Tentverhuur optreedt na het sluiten van de overeenkomst - bijvoorbeeld een hogere inkoopprijs van een onderaannemer, of een stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing - mag Vogelzang Tentverhuur aan de huurder doorberekenen.

3.4 Voor het huren van alle materialen geldt een vaste prijs per dag, weekend, midweek of week. Bij langer huren van de materialen wordt er per dag een bedrag in rekening gebracht. Voor alle zaken met een vaste prijs per weekend, midweek of week geldt een vaste prijs per dag. Voor alle materialen met een vaste prijs per dag geldt voor elke extra dag 25% van de daghuurprijs.

Betalingen

4.1 De overeengekomen prijs voor de huur en eventuele verkoop dient door de klant van Vogelzang Tentverhuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te worden.

4.2 Vogelzang Tentverhuur is gerechtigd u een factuur toesturen voor aanvang van de huurperiode, welke minimaal

3 dagen voor de eerste dag van de huurderperiode voldaan dient te zijn. Dit kan een aanbetaling zijn of het volledige overeengekomen bedrag.


4.3 Vogelzang Tentverhuur is gerechtigd bij levering contante betaling te eisen indien Vogelzang Tentverhuur dit nodig acht.

4.4 Huurder c.q. klant is verplicht op eerste verzoek of sommatie van Vogelzang Tentverhuur zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze sommatie of wanneer een huurder c.q. klant in verzuim is met tijdige betaling van (een deel van) eerder verzonden facturen van Vogelzang Tentverhuur is Vogelzang Tentverhuur bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van Vogelzang Tentverhuur op schadevergoeding.

4.5 Indien een betaling niet of niet volledig binnen de genoemde of overeengekomen termijn of datum heeft plaatsgevonden is de klant van Vogelzang Tentverhuur een rentevergoeding verschuldigd van 1.25% per maand of gedeelte van een maand.

4.6 Bij niet of niet volledige betaling binnen de overeengekomen termijn is de huurder c.q. klant van Vogelzang Tentverhuur naast het openstaande bedrag, rente en incassokosten verschuldigd.

4.7 Indien Vogelzang Tentverhuur ten behoeven van klanten speciale aanbiedingen doet en/of onder welke vorm of benaming dan ook kortingsregelingen tot stand brengt of hanteert behoudt Vogelzang Tentverhuur zicht ten alle tijden het recht deze kortingsregelingen of speciale aanbiedingen te ontbinden, om wat voor reden dan ook.

4.8 Het is als huurder c.q. klant van Vogelzang Tentverhuur niet toegestaan enige verrekening toe te passen met betrekking tot het door deze aan Vogelzang Tentverhuur verschuldigde bedrag.

4.9 Indien Vogelzang Tentverhuur zaken van huurder c.q. klant onder zich heeft is Vogelzang Tentverhuur gerechtigd daarop voor zijn vordering retentierecht uit te oefenen totdat de huurder c.q. klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

Annuleringen

5.1 Een met Vogelzang Tentverhuur aangegane overeenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de huurder en met schriftelijke instemming van Vogelzang Tentverhuur worden geannuleerd. Hiervoor brengt Vogelzang Tentverhuur de onderstaande annuleringskosten in rekening:

  • 1 maand voor de dag ter beschikkingstelling: 25% van het overeengekomen huurbedrag.
  • 3 weken voor de dag ter beschikkingstelling: 50% van het overeengekomen huurbedrag.
  • 2 weken voor de dag ter beschikkingstelling: 75% van het overeengekomen huurbedrag.
  • Bij annulering vanaf een week tot op de dag ter beschikkingstelling worden volledig kosten verhaald.

Huurdagen en termijnen

6.1 Huurtermijnen bij Vogelzang Tentverhuur worden uitgedrukt in weekend, midweek en week (weekend+midweek). Een weekend is van vanaf vrijdag 16.00 uur tot maandag 09.00 uur. Een midweek is van maandag 16.00 uur tot vrijdag 09.00 uur. Een week is van bijvoorbeeld vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 09.00 uur.

6.2 De huur van materialen naast de tenten, inrichting en horecamaterialen, gelden per dag.

6.3 Voor een langere huurperiode rekent Vogelzang Tentverhuur per dag een extra bedrag, deze prijzen zijn op aanvraag.

6.4 De huurperiode wordt altijd vastgelegd in de overeenkomst welke als orderbevestiging wordt toegestuurd. De huurperiode omvat mede de benodigde tijd voor op- afbouw en montage- en demontagewerkzaamheden.
6.5 Een gesloten huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Indien de huurder niet onmiddellijk aan het eind van die overeengekomen duur de gehuurde zaak of zaken ter vrije en algehele beschikking van Vogelzang Tentverhuur stelt en/of Vogelzang Tentverhuur de gelegenheid geeft het gehuurde terug te halen verbeurt huurder aan Vogelzang Tentverhuur per dag een boete gelijk aan de dagelijkse huursom, onverminderd het recht van Vogelzang Tentverhuur volledige schadevergoeding te vorderen.

Levering

7.1 De door Vogelzang Tentverhuur opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de opgegeven leveringstijden geeft de huurder c.q. klant geen recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst de ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat er redelijkerwijs van de huurder c.q. klant niet meer kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat. Vogelzang Tentverhuur is niet verantwoordelijk voor de eventuele hier door geleden gevolgschade.

7.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen huurder c.q. klant en Vogelzang Tentverhuur dan wel tussen Vogelzang Tentverhuur en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen huurder c.q. klant en Vogelzang Tentverhuur, is Vogelzang Tentverhuur niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vogelzang Tentverhuur.

Aflevering, opbouw en afbouw op locatie

8.1 De huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt geleverd en/of opgebouwd. En is er verantwoordelijk voor hier aanwezig te zijn, eventueel met de afgesproken hulp, op het tijdstip wat overeengekomen is. Indien dit niet het geval is worden er afhankelijk van het aantal personeelsleden wat er van Vogelzang Tentverhuur aanwezig is wachtgeld in rekening gebracht.

8.2 De huurder is verplicht Vogelzang Tentverhuur in te lichten over de eventuele aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Voor alle typen tenten moet verankering mogelijk met stalen grondpennen met lengtes tot ca. 100cm. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van de huurder.

8.3 De locatie of het terrein dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn met een vrachtwagen eventueel met aanhanger en terreinheftrucks, waar nodig dient de huurder zorg te dragen voor bijvoorbeeld rijplaten. Vogelzang Tentverhuur is nimmer aansprakelijk voor spoorvorming of andere schade aan het terrein. De huurder zorgt er ook voor dat er op de dag van opbouw en afbouw voldoende vrije ruimte is. Zo dient er rondom een te plaatsen tent ca. 3 meter ruimte te zijn als werkruimte en om de tent vast te kunnen zetten.

8.4 De huurder is verantwoordelijk voor de (kosten van) stroomtoevoer, stroomverbruik en wateraan- afvoer en verbruik.

8.5 De prijzen van Vogelzang Tentverhuur zijn gebaseerd op het feit dat gehuurde zaken op goed bereikbare plaatsen op de begane grond kunnen worden afgeleverd, verdere verplaatsing van de materialen is de verantwoordelijkheid van de huurder.

8.6 De kosten van stagnatie van werkzaamheden dien hoofde zijn voor rekening van de huurder. Vogelzang Tentverhuur is bevoegd extra te maken kosten in verband met het afleveren het retour halen aan de huurder in rekening te brengen.


8.7 Vogelzang Tentverhuur kan van de huurder verlangen een andere locatie aan te wijzen indien Vogelzang Tentverhuur vindt dat de locatie ongeschikt en/of onveilig is, en/of risicovol is voor schade aan eigendommen van Vogelzang Tentverhuur.8.8 Als er naar het oordeel van verhuurder sprake is van onveilige of onwerkbare omstandigheden is Vogelzang Tentverhuur gerechtigd de montagewerkzaamheden/opbouw/afbouw op te schorten of te staken, zonder dat de huurder in verband daarmee aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

8.9 Bij de huur van toebehoren naast de tent worden deze niet standaard voor u geplaatst of uitgestald/ opgehangen en/of aangesloten. Indien de huurder dit wel vraagt/eist is Vogelzang Tentverhuur gerechtigd hiervoor inrichtingskosten in rekening te brengen, deze kunnen op basis van nacalculatie berekend worden aan de huurder.

8.10 Bij afbouw van een tent dient deze veegschoon en leeg opgeleverd te zijn op het tijdstip wat overeengekomen is voor de afbouw. Eventueel gehuurde toebehoren zoals inrichting en horecamaterialen dienen weer gesorteerd en opgestapeld of in de juiste karren klaar te staan. Is dit niet het geval is Vogelzang Tentverhuur gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen aan de huurder.

8.11 Indien er voor plaatsing of levering op de afgesproken locatie toestemming nodig is van derden draagt de huurder tijdig zorg voor verkrijging van deze toestemming. Het niet verkrijgen van deze toestemming(en) komt geheel voor risico van de huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en/of geplaatst houden van het gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van de huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door Vogelzang Tentverhuur zijn voldaan.

Hulp bij laden/ lossen/ opbouw/ afbouw

9.1 Indien er overeengekomen is dat er hulp op de locatie aanwezig moet zijn voor het op- en afbouwen van de tent(en) of het laden en/of lossen van materialen dient deze hulp in staat te zijn om waar nodig zwaar werk te verrichten en hiervoor de juiste kleding te dragen. Blijkt er geen of te weinig hulp aanwezig te zijn heeft Vogelzang Tentverhuur het recht hiervoor kosten in rekening te brengen.

9.2 Als de huurder het afgesproken aantal personen hulp levert dienen deze mee te helpen tot einde opbouw- afbouw laden- lossen van de tent en/of toebehoren.

9.3 De huurder heeft altijd het recht en de mogelijkheid om de hulp af te kopen, de prijs hiervoor is altijd op aanvraag en afhankelijk van de situatie en soort tent.

Het gehuurde

10.1 Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven.

10.2 Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken.

10.3 Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.

10.4 Het - tijdelijk - aanbrengen van enige wijziging aan het gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de huurder. Voor de gevolgen van dergelijke - tijdelijke - wijzigingen is Vogelzang Tentverhuur niet aansprakelijk.

10.5 Huurder zal elke aanspraak van derden op het gehuurde afwijzen en dient Vogelzang Tentverhuur dienaangaande te vrijwaren. Huurder dient Vogelzang Tentverhuur onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen.
10.6 Huurder dient Vogelzang Tentverhuur onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken die aan de huurder toebehoren of bij de huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid voordoet die de eigendomsrechten van Vogelzang Tentverhuur zouden kunnen aantasten. Huurder dient in een voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder over de verhuring in te lichten en deze te informeren omtrent de naam-, adres-, woonplaats-, telefoongegevens van Vogelzang Tentverhuur.

10.7 Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van huurder staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door huurder eindigt, is de huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies van het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en elke daaruit voor Vogelzang Tentverhuur voortvloeiende schade (daaronder begrepen huurderving) komt voor rekening van de huurder.

10.8 Ingeval van verhuur van een tent of podium of dergelijke is huurder bij hagel- of sneeuwbuien verplicht onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing is gegarandeerd in verband met instortings- of ander gevaar. Huurder is verplicht Vogelzang Tentverhuur op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud.

Storingen

11.1 Bij storing dient de huurder Vogelzang Tentverhuur direct telefonisch op de hoogte te stellen. Indien Vogelzang Tentverhuur naar de locatie toekomt en blijkt dat de storing niet gegrond is of er niet is, heeft Vogelzang Tentverhuur het recht alle gemaakte kosten direct in rekening te brengen.

11.2 Indien de huurder bij het retourneren storing meldt, zal het betreffende materiaal getest worden. Indien dan geen storing vastgesteld kan worden zal de huurder het volledige factuur bedrag moeten voldoen.

Legitimatie / borg

12.1 Bij levering of afhaal van huurartikelen dient de huurder zich ten alle tijden te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

12.2 Vogelzang Tentverhuur heeft ten alle tijden het recht bij levering en/of afhaal van huurartikelen een kopie te maken van het legitimatiebewijs van de huurder. Bij niet kunnen legitimeren heeft Vogelzang Tentverhuur het recht de overeenkomst te annuleren of de levering op te schorten tot de huurder zich kan legitimeren. Vogelzang Tentverhuur is bevoegd de extra te maken kosten hiervoor in rekening te brengen.

12.3 De huurder tekent een borgbrief/ huurcontract voor het in de overeengekomen huurperiode in het bezit hebben van de overeengekomen artikelen.

Aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid)

13.1 De huurder is verantwoordelijk voor de goederen in de overeengekomen huurperiode vanaf het moment van tekenen van het huurcontract.

13.2 De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van aansprakelijkheid tijdens de in de vorige zin vermelde periode, hierin vrijwaart de huurder derhalve Vogelzang Tentverhuur tegen alle aanspraken die derden in verband met de gehuurde zaken jegens Vogelzang Tentverhuur mochten doen gelden. Vogelzang Tentverhuur is dus niet aansprakelijk voor schade die tengevolge van een verhuring direct of indirect aan derden kan ontstaan.

13.3 Bij vervoer van de materialen door de huurder is de huurder aansprakelijk en verantwoordelijk voor een juiste manier van vervoeren. Eventuele schade ontstaan tijdens laden, lossen of vervoeren wordt door Vogelzang Tentverhuur verhaald op de huurder.13.4 Tot het einde van de overeengekomen huurperiode en wanneer de materialen weer retour zijn en/of retour zijn gehaald door Vogelzang Tentverhuur is de huurder verantwoordelijk voor de materialen.

13.5 De huurder is verantwoordelijk voor elke vorm van kwaliteitsvermindering als gevolg van verkeerd gebruik van de materialen en dient hier toezicht op te houden. De eventueel geleden schade zal door Vogelzang Tentverhuur bij de huurder worden verhaald.

13.6 De huurder is verantwoordelijk voor elke vorm van schade of vermissing van materialen tijdens het bezit van de materialen van Vogelzang Tentverhuur. Elke schade dient de huurder direct en in elk geval bij retour van de materialen te melden bij Vogelzang Tentverhuur. Als de huurder hier nalatig in is heeft Vogelzang Tentverhuur het recht om de onkosten hiervoor direct in rekening te brengen.

13.7 Vogelzang Tentverhuur zal overgekomen termijnen voor levering, bezorgen, opbouw, afbouw en/of retour halen nakomen. Vogelzang Tentverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid indien hij op grond van onmacht niet in staat is tot tijdige levering, bezorging, opbouw, afbouw en/of retour halen.

13.8 Indien een huurder c.q. klant voor enige werkzaamheid, zoals laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of personeelslid en/of materiaal/ gereedschap en/of machine van Vogelzang Tentverhuur, wordt geacht dat zodanig personeel en/of materiaal/ gereedschap en/of machine op dat moment in ondergeschiktheid aan of onder verantwoordelijkheid van de huurder c.q. klant werkzaam is en dat de huurder c.q. klant - ook ten opzicht van Vogelzang Tentverhuur - op dat moment aansprakelijk/ verantwoordelijk is voor dat personeel en/of materiaal/ gereedschap en/of machine.


13.9 Vogelzang Tentverhuur aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor indirecte en /of gevolgschade en evenmin voor immateriële schade.

13.10 Vogelzang Tentverhuur is niet aansprakelijk voor schade ten hoge van het bedrag waarvoor verzekeraar in desbetreffende geval uitkeert, vermeerdert met het eigen risico die hoger is dan het schadebedrag waarvoor hij is verzekerd.

13.11 In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Vogelzang Tentverhuur beperkt tot het vergoeden van schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm dan ook, is Vogelzang Tentverhuur niet aansprakelijk.

13.12 Vogelzang Tentverhuur is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolgd van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Vogelzang Tentverhuur, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Vogelzang Tentverhuur kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Vogelzang Tentverhuur ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Vogelzang Tentverhuur kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Vogelzang Tentverhuur had moeten leveren.

Verzekering

14.1 De materialen welke u huurt bij Vogelzang Tentverhuur zijn tijdens het bezit van de huurder in de overeengekomen huurperiode niet verzekerd. De huurder is jegens Vogelzang Tentverhuur aansprakelijk voor alle verlies, beschadiging en kwaliteitsvermindering welke ontstaan is tijdens de overeengekomen huurperiode dat de zaken ter beschikking staan aan de huurder.14.2 Een eventuele verzekering voor de materialen welke de huurder van Vogelzang Tentverhuur huurt dient hij/zij zelf af te sluiten.

14.3 De huurder heeft de mogelijkheid om bij Vogelzang Tentverhuur voor de overeenkomst geldende periode het risico op bepaalde zaken af te kopen. Dit is enkel geldig wanneer dit schriftelijk is vastgelegd en getekend door beide partijen. Mocht de huurder hier aanspraak op willen maken dient de huurder dit zelf aan te vragen bij Vogelzang Tentverhuur.

Storm

15.1 In geval van zware storm/ weersomstandigheden is Vogelzang Tentverhuur gerechtig de overeenkomst niet uit te voeren. Vogelzang Tentverhuur zal altijd contact op moeten nemen met de huurder.

15.2 In geval van zware storm/ weersomstandigheden kan het voorkomen dat een tent naar beneden moet worden gehaald. Deze beslissing wordt genomen door de brandweer en Vogelzang Tentverhuur die van tevoren overleg hebben gepleegd. De veiligheid van de mensen staat hierbij voorop. In een dergelijke situatie dient de huurder mee te werken.

15.3 De huurder is verantwoordelijk voor de schade ontstaan door zware storm/ weersomstandigheden aan gehuurde zaken van Vogelzang Tentverhuur. Ook alle gevolgschade hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder, één en ander onverminderd het recht van Vogelzang Tentverhuur op schadevergoeding.

Vergunning

16.1 De huurder is tent alle tijden zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van benodigde vergunningen voor het plaatsen van een tent. Vogelzang Tentverhuur kan de huurder hierin wel voorzien van benodigde certificaten, plattegronden en noodvoorzieningen voor de tenten.

16.2 De huurder is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de tent, Vogelzang Tentverhuur plaatst de tent op aanwijzing van de huurder. Vogelzang Tentverhuur zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de plaatsing van de tent afgekeurd wordt door een overheidsinstelling zoals de brandweer/politie/gemeente en enig andere instelling die recht heeft om dit te keuren/ af te keuren.

Retour verhuurartikelen

17.1 De huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien de huurder niet voor het ondertekenen van het huurcontract aan Vogelzang Tentverhuur reclame uit worden de gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd.

17.2 Bij teruggave of terughalen van het gehuurde controleert Vogelzang Tentverhuur tijdens de schoonmaak alle zaken op beschadiging, volledigheid en compleetheid. Bij enige vorm van manco, breuk of vuil retour wordt er contact opgenomen met de huurder. Vogelzang Tentverhuur heeft het recht de aanschafprijs of herstelprijs bij de huurder in rekening te brengen.

17.3 Indien de huurder niet in staat is het gehuurde aan Vogelzang Tentverhuur terug te leveren, althans het gehuurde niet aan Vogelzang Tentverhuur terug levert, is Vogelzang Tentverhuur gerechtigd van de huurder de vervangingswaarde van het gehuurde samen met de geleden schade te vorderen.
17.4 Bij vervuiling aan tenten welke redelijkerwijs te wijten valt aan onjuist gebruik door de huurder of zware vervuiling tijdens het gebruik door de huurder worden de schoonmaak/ herstelkosten door Vogelzang Tentverhuur bij de huurder in rekening gebracht. Tape, plakband, inkt, confetti, of enig iets brengt ernstige blijvende schade aan de tentdoeken. Door in de tenten te bakken en/of te braden ontstaat er een moeilijk of niet te verwijderen geur in het tentdoek, het is niet toegestaan in tenten de bakken en/of te braden, zit er bij retour van de tenten een dergelijke lucht aan het tentdoek wordt dit als schade gezien. Bij beschadiging van tenten en/of het tentdoek is Vogelzang Tentverhuur gerechtigd direct de herstel/ vervangingskosten samen met de geleden schade bij de huurder in rekening te brengen.


Schoonmaakkosten

18.1 Alle gehuurde materialen dienen schoon retour te worden gebracht. Indien blijkt dat het gehuurde materialen niet of niet voldoende gereinigd is, is Vogelzang Tentverhuur gerechtigd de huurder de kosten van reiniging in rekening te brengen.

18.2 Glaswerk, servies, bestek, opdienmateriaal, warmhoudmateriaal en keukenmateriaal dient gespoeld te worden alvorens het terug wordt genomen door Vogelzang Tentverhuur. Is dit materiaal niet voldoende schoon retour worden er schoonmaakkosten á 50% van de daghuurprijs door Vogelzang Tentverhuur in rekening gebracht aan de huurder.

18.3 Na de huur van een koeling of overig apparatuur dienen deze leeg en schoon te zijn alvorens de materialen worden opgehaald of retour gebracht. Is dit materiaal niet voldoende schoon retour worden er schoonmaakkosten afhankelijk van de ernst van de vervuiling door Vogelzang Tentverhuur in rekening gebracht aan de huurder.

18.4 Voor grote keukenmaterialen zoals apparatuur als, barbecue, frituuroven, heteluchtoven, bakplaat enz. gelden aparte schoonmaakkosten á € 25,- per artikel.

18.5 Alle linnen en tafelrokken dienen na de huur droog retour geleverd te worden. Beschadigde linnen en tafelrokken worden door Vogelzang Tentverhuur aan de huurder berekend.

18.6 De huurder kan voor het sluiten van een overeenkomst kiezen voor een afspraak om de gehuurde horecamaterialen vuil retour te leveren, hiervoor wordt samen met Vogelzang Tentverhuur op voorhand een bedrag afgesproken. Hiervoor gelden vervolgens de volgende voorwaarden:

  • Alle materialen dienen gesorteerd in de juiste kratten retour worden gebracht.
  • Alle materialen dienen schoongeveegd te worden.
  • Er dienen geen afval en etensresten op en/of tussen de zaken te zitten.

Intellectuele en Industriële

19.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vogelzang Tentverhuur geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

19.2 Vogelzang Tentverhuur garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

19.3 Alle door Vogelzang Tentverhuur in opdracht van huurder vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen en modellen blijven eigendom van Vogelzang Tentverhuur, die daarop de enige auteursrechthebbende is.

Toepassing voorwaarden

20.1 Wanneer door Vogelzang Tentverhuur gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn deze toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vogelzang Tentverhuur deze voorwaarden soepel toepast.20.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vogelzang Tentverhuur in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vogelzang Tentverhuur vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

20.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.4 Indien een huurder inkoop- en/of inhuurvoorwaarden hanteert zullen deze onderhavige voorwaarden van Vogelzang Tentverhuur prevaleren voor zover bepalingen uit beide voorwaarden tegenstrijdig zijn, een en ander indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zullen overeenkomen.

20.5 Indien tussen Vogelzang Tentverhuur en de huurder afspraken zijn gemaakt die afwijken van deze voorwaarden, zullen die afspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd.